طی حکمی از سوی دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی ریاست دانشگاه جهانی ورزش جناب آقای مهندس پرویز میر احمدی بعنوان معاونت اجرایی دانشگاه جهانی ورزش در ایران منصوب گردید

طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ... ادامه مطلب