جناب آقای مهدی کاظمی بعنوان دبیر کنفدراسیون دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید

, , , ,
بنا به دستو و طی حکمی از سوی ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان جناب آقای مهدی کاظمی بعنوان دبیر کمیته روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید.

بیانیه ریاست محترم گروه بین المللی بیدار دل کشور دکتر استاد بهرام مرادی

, , , ,
بیانیه ریاست محترم گروه بین المللی بیداردل کشوردکتر استاد بهرام مرادی در اجرای دومین طرح ده ساله سلامت بیداردل درمناطق پنجگانه کشور تحت حمایت مستقیم جبهه حامیان ولایت کشور در تیرماه ۱۴۰۰ درراستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری وتاکید معظم له وفرمایش ایشان وعنوان جنگ نرم تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی گروه بین المللی بیداردل با ...

سرکار خانم ریحانه دهقانی بعنوان دبیر انفرماتیک کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید

, , ,
طی حکمی از سوی ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان ،سرکار خانم ریحانه دهقانی بعنوان دبیر انفرماتیک کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید.