سرکار خانم دکتر استاد شایسته ابراهیمی طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس

, , , ,
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس سرکار خانم استاد دکتر شایسته ابراهیمی بعنوان معاونت بانوان کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در کشور انتخاب و منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه جهانی ورزش ...
image

نمونه گواهینامه های ثبت رکورد اولین ها

, ,
سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها با همکاری دانشگاه جهانی ورزش اقدام به ثبت انواع رکوردها که برای اولینم بار در استان ،کشور، بین الملل، و جهان انجام شده است را ثبت مینماید . شماره تماس :     09130600016 استادسلمانیان  

سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها ژاپن

, , , ,
سازمان جهانی ثب رکورد اولین ژاپن به صورت قانونی حقیقی و حقوقی به مالکیت و ریاست سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها به استاد علیرضا سلمانیان واگزار گردید .فعالیت این سازمان از سال 1989 میباشد که تنها ترین سازمان و قدیمی ترین سازمان در جهان میباشد که فقط ثبت رکورد اولین ها را ثبت مینماید ...