سردارمجاهددریا دل دکتر علی ماشاالله افشار زند بعنوان رئیس نیروهای مسلح کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در آسیا

, , , , ,
بنا به دستور ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد بزرگ استاد علیرضا سلمانیان رئیس وبنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی جناب آقای سردار مجاهد بسیجی دکتر علی افشار زند ریاست محترم تعاونی مسکن ایثارگران و جانبازان  بعنوان ریاست نیروهای مسلح کنفدراسیون جهانی دفاع‌شخصی در آسیا منصوب گردید      

جناب آقای دکتر تورج دالکی بعنوان عضو هیات رئیسه کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی منصوب گردید

, , , , , ,
بنابه دستور و طی حکمی از سوی ریاست وبنیانگذار محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان ،حناب آقای دکتر تورج دالکی بعنوان عضو هیات رئیسه کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در کشور منصوب گردید  

سرکار خانم طاهره شفیعی بعنوان ریاست کمیته پزشکی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان

, , ,
بنا به دستور طی حکمی از سوی  ریاست محترم وبنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان،سرکار خانم طاهره شفیعی بعنوان ریاست کمیته پزشکی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید .