جناب آقای مهدی کاظمی بعنوان دبیر کنفدراسیون دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید

11 مرداد , 1400
بنا به دستو و طی حکمی از سوی ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان جناب آقای مهدی ...

بیانیه ریاست محترم گروه بین المللی بیدار دل کشور دکتر استاد بهرام مرادی

30 تیر , 1400
بیانیه ریاست محترم گروه بین المللی بیداردل کشوردکتر استاد بهرام مرادی در اجرای دومین طرح ده ساله سلامت بیداردل درمناطق ...

سرکار خانم ریحانه دهقانی بعنوان دبیر انفرماتیک کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید

7 تیر , 1400
طی حکمی از سوی ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان ،سرکار خانم ریحانه دهقانی بعنوان دبیر انفرماتیک کنفدراسیون ...

سرکار خانم دکتر شیرین خان زاده بعنوان ریاست کمیته حقوقی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در شمال غرب کشور منصوب گردید

18 خرداد , 1400
طی حکمی از سوی ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان ،سر کار خانم دکتر شیرین خان ...