سرکارخانم منصوره سادات صفائی بعنوان دبیر کمیته حرکات اصلاحی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید.

29 اسفند , 1402
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ...

طی حکمی ازسوی دکتر استاد علیرضا سلمانیان ریاست و مالک سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها و موسس دانشگاه جهانی ورزش سرکار خانم نسیم کاغذ چی

16 آبان , 1402
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها و دانشگاه جهانی ورزش طی حکمی ازسوی ...