ستاد طرح سلامت گروه بین المللی بیدار دل کشور به ریاست استاد دکتر بهرام مرادی