سلاحهای سرد

wdt_ID کد نام نام خانوادگی
کد نام نام خانوادگی