سلاحهای سرد

wdt_ID کد نام نام خانوادگی نوع سلاح
کد نام نام خانوادگی نوع سلاح