ثبت اولین ،تنها ترین،معتبر ترین کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس توسط استادبزرگ علیرضا سلمانیان به صورت قانونی حقیقی وحقوقی در جهان ثبت گردید

ثبت اولین ،تنها ترین،معتبر ترین کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس توسط استادبزرگ علیرضا سلمانیان به صورت قانونی حقیقی وحقوقی در ... ادامه مطلب